ફુલછાબની બુધવારની પંચામૃત પૂર્તિમાં પ્રસિદ્ધ થતી મારી લઘુ નવલ
એક હતો હું
નું પકરણ નંબર ૩