ફુલછાબની બુધવારની પંચામૃત પૂર્તિમાં પ્રસિદ્ધ થતી
મારી લઘુ નવલ
એક હતો હું
નું છેલ્લું પ્રકરણ નંબર ૪