તરસ વગર તૃપ્ત થવામાં મજા નથી

સંદેશની રવિવારની સંસ્કાર પૂર્તિમાં પ્રસિદ્ધ થતી કોલમ              ચિંતનની પળે

વાંચવા ક્લિક કરો
તરસ વગર તૃપ્ત થવામાં મજા નથી