જિંદગી સવાલ નથી, જિંદગી તો જવાબ છે!

ચિંતનની પળે
વાચવા માટે ક્લીક કરો
જિંદગી સવાલ નથી, જિંદગી તો જવાબ છે!