બધું પકડી રાખશો તો અંતે કંઈ જ નહીં મળે !


ચિંતનની પળે કોલમ વાચવા નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો

બધું પકડી રાખશો તો અંતે કંઈ જ નહીં મળે !