દોસ્તી એટલે આંસુ અને હાસ્યનો સંબંધ

દોસ્તી એટલે આંસુ અને હાસ્યનો સંબંધ