શબ્દો તલવારથી પણ વધુ તીક્ષ્ણ હોય છે

ચિંતનની પળે 
કોલમ વાચવા નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો

શબ્દો તલવારથી પણ વધુ તીક્ષ્ણ હોય છે