પ્રેમ વ્યક્ત કરવા મોકાની રાહ ન જુઓ

ચિંતનની પળે 
કોલમ વાચવા નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો
પ્રેમ વ્યક્ત કરવા મોકાની રાહ ન જુઓ