જિંદગીમાં નેગેટિવિટીનું પણ મહત્વ છે
ચિંતનની પળે 
કોલમ વાચવા માટે નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો
જિંદગીમાં નેગેટિવિટીનું પણ મહત્ત્વ છે!(ચિંતનની પળે)(Columnist)