હું તો સમજુ છું પણ કોઈ મને સમજતું નથી 
ચિંતનની પળે
કોલમ વાચવા નીચે આપેલી લીંક પર ક્લીક કરો
હું તો સમજુ છું પણ કોઈ મને સમજતું નથી