ગાંધીજીને ફિલ્મનો શોખ હતો?
ગાંધીજીએ કઇ મૂવી જોઇ હતી?

દિવ્ય ભાસ્કરની આજની (2 ઓકટોબર, 2015 શુક્રવાર. ગાંધી જયંતિ) નવરંગ પૂર્તિમાં 
પ્રસિધ્ધ થયેલો લેખ સાદર છે...