શનિવાર, તા. 31મી ઓકટોબરે સાંજે 6 વાગે
જ્યોતિ ભટ્ટ અને અર્ચના ભટ્ટ-પટેલના
છ પુસ્તકોનું વિમોચન....