બુક વિમોચન ફંકશન : 
અમદાવાદમાં તા. 31મી ઓકટોબર, 2015ને શનિવારે સાંજે મા-દીકરી જ્યોતિબેન ભટ્ટ અને અર્ચનાબેન ભટ્ટ-પટેલના છ પુસ્તકોનું વિમોચન થયું. કવિ ધૂનીભાઇ માંડલિયા, લેખક યશવંતભાઇ મહેતા, સંગીત નાટક અકાદમીના અધ્યક્ષ અને લોક સાહિત્યકાર યોગેશ ગઢવી, શ્રી રમેશભાઇ ઠક્કર તથા કાર્યક્રમના સંચાલક કવિ હરદ્રાર ગોસ્વામી સાથેની યાદગાર શામ.