કોલ ડ્રોપ : વળતર નથી જોઇતું,
નેટવર્ક સુધારોને ભાઇસા'બ !

આપણે હલો હલો કરતા રહીએ
ને ફોન કપાઇ જાય ત્યારે બે ઘડી
ફોનનો ઘા કરવાનું મન થઇ જાય.
કોલ ડ્રોપમાં વળતરને બદલે 
કોલ ડ્રોપ જ ન થાય
એવી સુવિધાની વાત કેમ નથી થતી?

'દિવ્ય ભાસ્કર'ની 'રસરંગ' પૂર્તિ

(તા. 10 જાન્યુઆરી 2016, રવિવાર)

દૂરબીન કોલમ